Regulamin

Unsplashed background img 1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 4-bike.pl2021-03-25

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep 4-bike.pl prowadzony jest przez firmę
   Dataland sp. z o.o.
   Sportowa 15a
   43-450 Ustroń
   REGON: 240940645
   NIP: 548-255-99-19
   KRS: 0000309832
   Email: biuro@nalepy.pl
   Telefon: +48 505 002 402
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
  2. Klient - podmiot korzystający ze sklepu internetowego 4-bike.pl.
  3. Przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Sklep (sklep internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem 4-bike.pl, za pośrednictwem, którego Klient może między innymi składać Zamówienia.
  5. Dostawa - dostarczenie zamówionego Towaru przez Sklep do Klienta na adres podany w Zamówieniu.
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Towaru oraz warunki zawarcia Umowy Sprzedaży (między innymi sposób płatności, termin dostawy);
  7. Operator - właściciel sklepu, którym jest Dataland sp. z o.o.
  8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 4-bike.pl
  9. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym pod określonymi cenami.
  10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dataland sp. z o.o., a Konsumentem, zawierana poprzez formularz Zamówienia w witrynie internetowej Sklepu.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Operatora.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego oraz składania Zamówienia Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego i składania Zamówień jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe podczas składania zamówiena.
  2. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Operatora;
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie lub skontaktować się z infolinią (telefon podany na stronie kontakt).
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia;
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
   3. wybranej metody płatności;
   4. wybranego sposobu dostawy;
   5. czasu dostawy;
   6. rodzaju towaru jeżeli dostępna jest opcja.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  10. Treść każdej z umów sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez wykonanie kopii zapasowej przechowywanej przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 6. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się do punktu wskazanego przez klienta w tracie składania zamówienia transportem wewnętrznym firmy lub na adres dostawy wskazany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku produktów objętych tą formą dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie i zależą od wagi, rozmiaru przesyłki oraz jej wartości. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Koszt przesyłki pokrywa klient, za wyjątkiem sytuacji, w której wartość zamówienia przekroczy wartość uprawniającą do uzyskania przez klienta darmowej wysyłki towaru.
  4. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe koszty i terminy dostawy podane są przy składaniu Zamówienia w Sklepie
 7. Ceny i metody płatności
  1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne składniki.
  2. Klient, dokonując zamówienia w sklepie, ma możliwość zapłacenia za towar:
   1. Za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności internetowych online dla sklepów internetowych
   2. Przelewem na konto wskazane na stronie internetowej sklepu.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dla Konsumentów i Przedsiębiorców objętych ochroną konsumencką
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z wyłączeniem m.in. następujących grup Towarowych:
   1. Towarów takich jak błotniki, folie oraz projektów robionych na zamówienie, które wykraczają poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
   2. Sklep nie zwraca pieniędzy za koszty transportu w przypadku zwrotów.
  2. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Dataland sp. z o.o. ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów. Przesyłki dostarczone do Sprzedawcy za pobraniem nie będą̨ przyjmowane.
  3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
  4. Zwrot kwoty wynikającej z wartości zwracanego Towaru oraz kosztów jego dostarczenia do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Zwrot kwoty, o której mowa w pkt. 4 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
  6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania swojej decyzji na adres mailowy Sklepu: biuro@4-bike.pl Podstawą uznania zwrotu jest potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez Operatora w wiadomości mailowej.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Kupującym za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: biuro@4-bike.pl.
  3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu na adres e-mail: biuro@4-bike.pl.
  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Polityką Prywatności dostępną w odpowiedniej zakładce w witrynie Sklepu.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-01-01